<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Brykieciarka do styropianu zast?pi?a tradycyjny sposób spalania odpadów w Polsce

      Wraz z dynamicznym rozwojem zakupów online w okresie COVID-19, wzros?a ilo?? odpadów styropianowych. Najlepszym rozwi?zaniem by?aby odpowiedzialno?? producentów za opakowania od produkcji po odpad. Jak zatem producenci w Polsce powinni kontrolowa? zanieczyszczenie styropianem? Oczywi?cie odpowiedzi? jest recykling polistyrenu i brykieciarka do styropianu.

      Brykieciarka do styropianu

      Czy to w bran?y p?yt termoizolacyjnych, czy w przemy?le meblarskim, o ile u?ywany jest polistyren, konieczny jest równie? jego recykling. Wcze?niej najpowszechniejszym sposobem przetwarzania odpadowego polistyrenu by?o spalanie lub sk?adowanie na wysypisku. Jednak emisja toksycznych gazów powoduje powa?ne problemy dla ?rodowiska. Brykieciarka do styropianu to maszyna, dzi?ki której recykling b?dzie niezwykle efektywny.


      Prasa do styropianu      Brykieciarka do styropianu oferowana przez GREENMAX Recycling mo?e zamieni? lu?ny polistyren w posta? zag?szczon? w stosunku 1:90. Po w?o?eniu odpadowego polistyrenu do zasobnika, zostanie on pokruszony na kawa?ki, a nast?pnie zamieniony w zlepy. Na koniec zag?szczone wlewki zostan? wys?ane do firmy GREENMAX Recycling zajmuj?cej si? produkcj? ramek do zdj??. GREENMAX daje gwarancje zakupu gotowych bloków, w atrakcyjnej cenie.


      Warto równie? wiedzie?, ?e warunki przechowywania bloków EPS nie s? wymagaj?ce.


      Maszyna do Recyklingu styropianu


      Podsumowuj?c, GREENMAX to firma posiadaj?ca pe?n? ofert? dotycz?c? recyklingu styropianu, od doradztwa, sprzeda? maszyn po skup gotowych bloków EPS.  Je?li jeste? zainteresowany naszymi produktami, masz pytania, wy?lij wiadomo??. Brykieciarka do styropianu naszej marki spe?ni twoje oczekiwania.


      INFORMACJA

      最新租人平台