<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Illinois przeprowadzi w tym miesi?cu du?? kampani? recyklingu pianki EPS w hrabstwie Kane

      W hrabstwie Kane jak co roku odbywa si? impreza po?wi?cona tematyce recyklingu. W tej dzia?alno?ci recyklingowej dozwolony jest recykling produktów elektronicznych, papieru, farb lateksowych i pianki EPS. Rozdrabniacz do styropianu czy brykieciarka do styropianu to sprz?t, który niew?tpliwie by?by pomocny.


       brykieciarka do styropianu


      Podzi?kowania dla zasobów ?rodowiskowych hrabstwa Kane, us?ug eWorks Electronics, Pacesetter Books, Flat Can Recycling, EPaint Recycling, DART Container Corp, Fluorecycle i Working Bikes za wspó?organizowanie tego wydarzenia. Takie wydarzenia buduj? ?wiadomo?? w?ród mieszkańców, wzmacniaj? dobre nawyki, promuj? recykling styropianu oraz przede wszystkim uwalniaj? ?rodowisko od zanieczyszczeń.
       

      Ró?ne materia?y b?d? poddawane recyklingowi w ró?nych obszarach, wi?c przed recyklingiem musisz dowiedzie? si?, jakie masz materia?y, aby móc je dok?adnie podda? recyklingowi. Zebrana w ramach tej dzia?alno?ci pianka EPS zostanie przez pracowników  przes?ana do centrum recyklingu. Istnieje zag?szczacz pianki EPS do prasowania odpadów do postaci zag?szczonej.


      Rozdrabniacz do styropianu

       
      Brykieciarka do styropianu to obecnie bardzo popularna maszyna. Je?li nie wiesz jak wybra?, skontaktuj si? z  GREENMAX. Rozdrabniacz do styropianu GREENMAX EPS oferowany przez INTCO Recycling to maszyna, w któr? warto zainwestowa?. Jako ekspert w bran?y recyklingu pianki EPS od dziesi?ciu lat, INTCO mo?e zaoferowa? najlepsze rozwi?zanie.


      INFORMACJA

      最新租人平台