<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Jak podda? recyklingowi p?yty izolacyjne ze styropianu w Polsce?

      Ka?dego roku w Europie, produkuje si? oko?o 2 mln ton styropianu.  Materia? ten wykorzystywany jest w ró?nych bran?ach np. w budowlanej  do produkcji p?yt izolacyjnych. Jednak wi?kszo?? producentów w Polsce nie ma ?wiadomo?ci jak powinien wygl?da? recykling styropianu. W rzeczywisto?ci EPS mo?na przetworzy? w 100%,a  zakupuj?c kompaktor do styropianu upraszczamy ca?y proces.

      Wysoka warto?? izolacyjna, dobra wodoodporno??, lekko?? i niski koszt to powody, dla których bran?a budowlana u?ywa styropianu, cz?sto nie maj?c ?wiadomo?ci , jak prosty jest recykling styropianu.  Ze wzgl?du na du?? obj?to?? i lekko?? materia?u polistyrenowego, przechowywanie i transport bywa kosztowny i niewygodny. Mimo to kompaktor do styropianu mo?e rozwi?za? ten problem.

      Kompaktor do styropianu GREENMAX oferowany przez INTCO Recycling doskonale spe?nia wymagania klientów. INTCO posiada profesjonalny zespó? in?ynierów, którzy mog? bezp?atnie zaprojektowa? specjalne modele dla klientów, dostosowa? niektóre funkcje  w modelach standardowych, zmieni? wysoko?? kosza zasypowego i no?y.

      INTCO Recycling to profesjonalna firma, której g?own? dzia?alno?ci? jest recykling styropianu i dostarczanie rozwi?zań dla potrzebuj?cych klientów. INTCO bierze odpowiedzialno?? za ochron? ?rodowiska i buduje kompletny ?ańcuch w zakresie recyklingu polistyrenu. Bez wzgl?du na to, czy oferuje kompaktor do styropianu, czy te? kupuje z powrotem przetworzone zlepy, INTCO Recycling zapewnia pe?en profesjonalizm.

      Zakres dzia?alno?ci INTCO obejmuje ca?y ?wiat. Je?li masz zapotrzebowanie w Polsce, INTCO zaprasza do konsultacji.      INFORMACJA

      最新租人平台