<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Jak? warto?? mo?e przynie?? rozdrabniacz do styropianu dla przedsi?biorstw?

      Bran?a recyklingu pianki sta?a si? w ostatnich latach bardzo popularna.  Coraz wi?cej wsparcia politycznego i wi?cej bran? zacz??o koncentrowa? si? na problemie recyklingu. Zanieczyszczenia dotycz? g?ównie pude?ek piankowych, opakowań piankowych, p?yt piankowych i bia?ego plastiku. Jak mo?emy rozwi?za? problem bia?ego zanieczyszczenia?


      GREENMAX


      W rzeczywisto?ci utylizacja styropianu powinna zamyka? si? s?owie recykling. Odpady piankowe mo?na ponownie przetworzy? w szeregu procesów recyklingu i produkcji w celu wytworzenia cz?stek pianki, które ostatecznie zostan? wykorzystane do produkcji nowych produktów. Perspektywy i mar?a zysku z recyklingu odpadowej pianki z tworzyw sztucznych s? bardzo du?e.


      Sprz?t do recyklingu pianki, o którym nie mo?emy zapomnie? podczas recyklingu pianki, to kompaktor  pianki. W porównaniu z innymi urz?dzeniami do recyklingu piany, kompaktor ma zalety niskiego kosztu, prostej obs?ugi, wysokiej wydajno?ci przetwarzania i mo?e obs?ugiwa? wiele rodzajów piany. Jak? zatem warto?? dla przedsi?biorstwa mo?e stworzy? kompaktor piany?


      skup odpadów styropianowych


      1. Oszcz?dzaj koszty przechowywania


      W wielu bran?ach zwi?zanych z piank? odzyskiwanie pianki jest równie? cz??ciowo wymuszone.  Ze wzgl?du na lekk? i niepor?czn? w?a?ciwo?? pianki wymaga to od przedsi?biorstw posiadania du?ej powierzchni magazynowej do tymczasowego przechowywania niektórych odpadów piankowych.


      Koszt przechowywania jest w rzeczywisto?ci bardzo wysoki. W tej chwili rozdrabniacz do styropianu GREENMAX mo?e zaoszcz?dzi? wiele kosztów przechowywania. Stopień spr??ania kompaktora wynosi 50:1.


      Utylizacja styropianu


      2. Oszcz?dzaj warto?? transportu!


      Pianka odpadowa nie jest ca?kowicie pozbawiona warto?ci recyklingowej, b?dzie j? kupowa? wielu producentów, takich jak INTCO Recycling, jednak proces transportu jest kosztowny. Rozdrabniacz do styropianu rozwi??e ten problem.

      Recykling piany to g?ówny kierunek rozwoju wielu bran? w przysz?o?ci, zw?aszcza teraz, gdy zaostrzenie polityki przyspiesza rozwój przedsi?biorstw zajmuj?cych si? ochron? ?rodowiska. INTCO Recycling to zaawansowane technologicznie przedsi?biorstwo zajmuj?ce si? produkcj? i recyklingiem, koncentruj?ce si? na odzyskiwaniu, regeneracji i utylizacji piany.


      rozdrabniacz do styropianu


      Z niecierpliwo?ci? czekamy na wspó?prac? z wi?ksz? liczb? przedsi?biorstw w przysz?o?ci, pracujmy razem, aby zmniejszy? bia?e zanieczyszczenie. Maszyny GREENMAX to najlepszy wybór.


      INFORMACJA

      最新租人平台