<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Kompaktor do Recyklingu GREENMAX Z-C200

      Kompaktor do styropianu | pianki polietylenowej

      Zasada dzia?ania kompaktora do  styropianu:
      Dwuwa?owa kruszarka jest stosowana w maszynie do topienia GREENMAX, która mo?e skutecznie rozbija? odpadowy styropian na mniejsze kawa?ki. ?limak obraca si? z du?? pr?dko?ci?, aby transportowa? rozdrobnion? frakcj? do leja topi?cego. Materia? jest podgrzewany przez urz?dzenie topi?ce, a nast?pnie formowany w g?ste wlewki/zlepy.

      Kompaktor do styropianu GREENMAX zag?szcza odpady styropianowe w proporcji 50:1. Kompaktor styropianu za pomoc? oferowanych Kompaktor EPS redukuje koszty i przestrzeń zajmowan? przez odpady styropianowe. Kompaktor do styropianu s? bardzo proste w obs?udze, bezpieczne, mog? by? obs?ugiwane przez jedn? osob?. Dodatkowo, po przez prasowanie zu?ytego styropianu i powtórne jego wykorzystanie, dbamy o ?rodowisko naturalne.

      Dzi?ki procesowi zag?szczania  kompaktor do Styropianu GREENMAX Z-C200  zapobiega rozsypywaniu si? wcze?niej skompresowanego EPS, pianki PE i innych materia?ów.  Z-C200 oferuje wygod? recyklerom.Zaprojektowany do recyklingu tworzyw takich jak  EPE (PE FOAM), EPP, EPS, XPS i PSP.

      Specjalna konfiguracja: kompaktor styropianowy GREENMAX to niestandardowe rozzwi?zanie. W przypadku producentów z du?? ilo?ci? odpadów styropianu mo?emy dodatkowo wstawi? silos, aby zwi?kszy? moce produkcyjne i usprawni? ca?y proces recyklingu styropianu.  Ponadto stale optymalizujemy automatyczny ekran wy?wietlacza, aby obs?uga naszej maszyny by?a ?atwiejsza i bardziej wydajna. Mo?emy równie? skonfigurowa? przeno?niki ta?mowe i automatyczne urz?dzenia tn?ce, aby obni?y? koszty pracy.


      DANE TECHNICZNE
      Wydajno??: 200 kg / h
      Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
      G?sto?? EPS i EPE: 200-400 kg / m3

      Ca?kowite zu?ycie energii: 26,05 kW

      Zasada dzia?ania kompaktora do  styropianu:
      Dwuwa?owa kruszarka jest stosowana w maszynie do topienia GREENMAX, która mo?e skutecznie rozbija? odpadowy styropian na mniejsze kawa?ki. ?limak obraca si? z du?? pr?dko?ci?, aby transportowa? rozdrobnion? frakcj? do leja topi?cego. Materia? jest podgrzewany przez urz?dzenie topi?ce, a nast?pnie formowany w g?ste wlewki/zlepy.

      ZALETY:

      Technologia topienia powierzchni sprawia, ?e zewn?trzna cz??? bloku jest twarda jak kamień;
      Technologia kompresji ?limaka wytwarza gotowy produkt w postaci bloku w stosunku 50: 1;
      Technologia kompresji mechanicznej jest bezpieczna, bez szkodliwych oparów, umo?liwia ni?sze zu?ycie energii;
      System sterowania Siemens sprawia, ?e obs?uga jest ?atwa i intuicyjna
      Komponenty znanych marek, takie jak SIEMENS, PHOENIX itp
      Normy CE / UL / CSA
      Uwagi: Mo?emy zaprojektowa? kompaktory GreenMax TM na zamówienie wed?ug
      specjalnych wymagań klienta.

      最新租人平台