<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Kompaktor do Styropianu Z-C100 

      Dzi?ki procesowi zag?szczania, kompresor piankowy GREENMAX ZEUS C100 zapobiega przepe?nieniu wcze?niej skompresowanego formatu EPS, pianki PE i innych materia?ów Firma GREENMAX ZC100 zapewnia wygod? dla odbiorców i pozbywa si? pianki, które zosta?y zaprojektowane w celu recyklingu materia?ów takich jak EPEAT (pianka polietylenowa), EPP, EPS, XPS i PSP

      Przemys? recyklingu polistyrenu u?ywa specjalistycznego sprz?tu Zag?szczarka GREENMAX Balliol pozwala zaoszcz?dzi? koszty pracy i uzyska? dodatkowe zyski      korzystaj?c z polistyrenowej maszyny do zag?szczania:
      Rozszerzony polistyren jest powszechnie stosowany w przemy?le opakowaniowym Niestety jest to problem z transportem, co utrudnia recykling Jednak wraz z szybkim rozwojem sprz?tu zwi?ksza si? recykling odpadów polistyrenowych

      wyposa?enie do recyklingu polistyrenu:
      Dzi?ki ci?g?emu wdra?aniu nowych technologii recykling i produktywno?? polistyrenu zwi?kszy?y si? w ogóle Zag?szczacze pozwalaj? zaoszcz?dzi? miejsce, ?atwo transportowa? gotowe produkty i oszcz?dza? r?czne korzy?ci


      Jak dzia?a zag?szczarka polistyrenowa:
      Rozpuszczalnik GREENMAX wykorzystuje dwuosiow? maszyn? do efektywnego rozbijania polistyrenu na mniejsze fragmenty ?ruba obraca si? z du?? pr?dko?ci?, przekazuj?c roztopion? destylacj? do tratwy stopionej Materia? jest ogrzewany przez rozpuszczalnik, a nast?pnie tworzy g?ste wlewki/ bloki


      Specjalna konfiguracja: Zag?szczarka polistyrenowa GREENMAX jest niestandardowym rozwi?zaniem Je?li producenci maj? du?o odpadów polistyrenowych, mo?emy doda? dodatkowy magazyn, aby zwi?kszy? wydajno?? produkcyjn? i upro?ci? proces recyklingu polistyrenu Ponadto stale optymalizujemy automatyczne wy?wietlacze, aby u?atwi? obs?ug? i wydajniejsz? obs?ug? maszyn Mo?na równie? skonfigurowa? przeno?niki pasowe i automatyczne urz?dzenia tn?ce, aby zmniejszy? koszty pracy      Dane techniczne
      Wydajno??: 100 kg/ godzina
      Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
      G?sto?? EPS i EPEAT: 200 – 400 kg/ metrów kwadratowych
      Ca?kowite zu?ycie energii: 20,45 kWh

      Korzy??, przewaga
      Technologia topnienia powierzchni sprawia, ?e zewn?trzna cz??? cegie? jest twarda jak kamień
      Technologia kompresji ?ruby wytwarza gotowe materia?y w blokach w proporcjach 50: 1
      Mechaniczna kompresja jest bezpieczna bez szkodliwego dymu, co zmniejsza zu?ycie energii
      System kontroli Siemensa u?atwia obs?ug?
      w tym znanych marek, takich jak SIEMENS, PHOENIX
      Standardy CE/ UL/ CSA
      Uwaga: Mo?emy zaprojektowa? zag?szczacz GreenMaxTM zgodnie z wymaganiami
      Specjalne wymagania klientów


      最新租人平台