<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Recykling pianki s?u?y rozwojowi ?gospodarki recyklingu” i buduje zielony wzór

      Zmiana klimatu jest powszechnym wyzwaniem stoj?cym przed ludzko?ci?.  W odpowiedzi na to wezwanie P&G, Nestle, Coca-Cola, Unilever i inne firmy FMCG stawiaj? sobie za cel stosowanie materia?ów opakowaniowych w 100% nadaj?cych si? do recyklingu. Producenci OEM w bran?y motoryzacyjnej, tacy jak Volvo, Renault i PSA, równie? maj? swoje cele w zakresie materia?ów nadaj?cych si? do recyklingu lub materia?ów pochodzenia biologicznego.


      Prasa do styropianu


      Wida? zatem, ?e wdra?anie i promowanie recyklingu pianek sta?o si? g?ównym nurtem ca?ej bran?y materia?owej. Nie bez znaczenia jest równie? wiedza w zakresie maszyn do recyklingu takich jak prasa do styropianu czy rozdrabniacz do styropianu.


      Obecnie wiele wiod?cych bran? zainwestowa?o w recykling pianki. Ich g?ówn? inwestycj? jest maszyna do recyklingu pianki GREENMAX, która jest najwygodniejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem. Prasa do styropianu mo?e zmieni? obj?to?? pianki w stosunku 1/90, pomagaj?c przedsi?biorstwom obni?y? koszty przechowywania i koszty transportu. Gdy pozyskane bloki trafi? do nabywców, proces recyklingu przedsi?biorstwa dobiegnie końca. Nabywcy wykorzystaj? te bloki do produkcji przemia?u, a firmy z wi?kszym przemys?em b?d? bezpo?rednio wykorzystywa? cz?stki do produkcji.

      rozdrabniacz do styropianu


      W zwi?zku z tym, ?e wiele przedsi?biorstw podkre?la znaczenie ulepszania technologii recyklingu, INTCO Recycling jest z tego dumny. Gospodarka recyklingiem  jest zarówno podstawow? koncepcj? rozwoju INTCO, jak i integraln? cz??ci? DNA INTCO. Po prawie 20 latach rozwoju, INTCO Recycling ma teraz doskona?y przemys?owy ?ańcuch odzyskiwania, regeneracji i ponownego wykorzystania piany ?gospodarki o obiegu zamkni?tym ”, który jest godnym promotorem i liderem w bran?y.


      W porównaniu z innymi firmami cena podana przez INTCO jest równie? najbardziej rozs?dn? cen? rynkow?. INTCO obiecuje pomóc klientom we wspólnym badaniu sytuacji na rynku. Je?li przewiduje si?, ?e cena rynkowa wzro?nie w przysz?o?ci, klienci mog? poczeka?, a? cena osi?gnie szczyt, zanim sprzedadz? materia?y. To, co robi INTCO, to pozyskiwanie klientów i osi?ganie d?ugoterminowej wspó?pracy.

      GREENMAX

      Ziemia jest naszym wspólnym domem. Powinni?my podtrzymywa? koncepcj? wspólnoty ludzkiego losu, wspó?pracowa?, aby sprosta? wyzwaniom w zakresie klimatu i ?rodowiska oraz chroni? b??kitn? planet?, na której ?yjemy.


      INTCO Recycling posiada obecnie 100 tys. ton mocy przerobowych w zakresie recyklingu pianki i buduje projekty recyklingu butelek PET. Gospodarka recyklingu  jest obecnie globalnym, perspektywicznym projektem, a przemys? recyklingu pianek odgrywa w nim wa?n? rol?.


      INTCO b?dzie nadal zapewnia? klientom stabilne i niezawodne rozwi?zania w zakresie recyklingu pianki, wspólnie promowa? zdrowy rozwój recyklingu i stale tworzy? zielony wzór.GREENMAX to marka, której mo?esz zaufa?.


      INFORMACJA

      最新租人平台