<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Recykling polistyrenu to ogólny trend od ramek do zdj?? do ?awek

      Recykling i utylizacja styropianu to popularne s?owa, o których cz?sto si? mówi. Chocia? wiesz, ?e recykling polega na ponownym wykorzystaniu dost?pnych materia?ów, to wiedza na temat polistyrenu nie jest ju? taka powszechna. ?awki parkowe, deski surfingowe, a nawet ramki na zdj?cia, które uwa?asz za wykonane z drewna, mog? by? wykonane ze styropianu.


      GREENMAX


      Dynamiczne ?ycie w mie?cie sprawia, ?e jedzenie na wynos i logistyka staj? si? nieodzown? bran?? w naszym ?yciu, a towarzysz?ca jej du?a ilo?? styropianowych odpadów opakowaniowych zaczyna by? problematyczna. Styropian sta? si? rodzajem odpadu o doskona?ych parametrach u?ytkowych. Czy jednak styropianowe odpady opakowaniowe to tylko odpady? Oczywi?cie nie.


      Bez wzgl?du na to, w jak? bran?? jeste? teraz zaanga?owany, o ile b?dziesz zwraca? uwag?, przekonasz si?, ?e trend we wszystkich bran?ach w ostatnich latach wskazuje na recykling. Oznacza to, ?e wi?cej ga??zi przemys?u zostanie w??czonych do recyklingu polistyrenu. Utylizacja styropianu to bardzo wa?ny temat.


      utylizacja styropianu EPS


      Zwyk?a, parkowa ?awka mo?e oznacza? odpady, które poddano recyklingowi. Ten rodzaj recyklingu, który mo?e przynie?? wymiern? popraw? stanu ?rodowiska, odbywa si? codziennie w INTCO Recycling.


      Odpady styropianowe mog? by? mocno skompresowane pod zag?szczaczem styropianowym oferowanym przez INTCO Recycling. Po 50 metrach sze?ciennych kompresji odpadów, zaj?ty jest tylko 1 metr sze?cienny przestrzeni. Super kompresja rozwi?zuje najbardziej uci??liwy problem sk?adowania odpadów styropianowych. Ponadto INTCO mo?e zapewni? dalsz? granulacj?, recykling gotowego produktu i inne kroki. Je?li tego potrzebujesz, mo?emy zapewni? kompleksow? obs?ug?.


      Utylizacja styropianu


      INTCO Recycling szczyci si? regeneracj? w obiegu zamkni?tym, któr? zrealizowali?my w ci?gu dziesi?ciu lat. Ca?o?? zamkni?ta w p?tli jest bardzo stabilna. Pomagamy klientom poddawa? recyklingowi i prasowaniu odpadów, a nast?pnie kupowa? wlewki styropianowe do granulacji i ponownego przetworzenia.


      Pellet mo?na sprzeda? lub wykorzysta? do naszego u?ytku, g?ównie do wykonywania ramek do zdj?? i innych produktów końcowych. Utylizacja styropianu poprzez recykling to jedyny w?a?ciwy sposób. Zaufaj GREENMAX!


      INFORMACJA

      最新租人平台