<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Rozdrabniacz do styropianu w pe?ni poradzi? sobie z gwa?townym wzrostem ilo?ci odpadów pianki w okresie COVID-19

      Wielu ludzi z bran?y recyklingowej wie co to jest rozdrabniacz do styropianu, który jest wydajn? maszyn? do recyklingu pianki. W okresie COVID-19 zacz?? odgrywa? wa?niejsz? rol? ni? wcze?niej. Dzieje si? tak, poniewa? mimo panuj?cej sytuacji, wiele bran?  rozkwit?o.  Wzros?o równie? zapotrzebowanie na produkty EPS.

      rozdrabniacz do styropianu

      Produkt elektroniczny

      Intensywna sytuacja kryzysowa sk?oni?a rz?d do wydania ró?nych zakazów, w tym gromadzenia ludzi na du?? skal?. Zawieszenie wyst?pów na ?ywo i miejsc rozrywki spowodowa?o równie? stopniow? utrat? oryginalnej dzia?alno?ci rozrywkowej ludzi, a gry wideo, które mo?na realizowa? bez wychodzenia z domu, szybko sta?y si? alternatywn? rozrywk? dla wi?kszej liczby osób. Jak nam wiadomo, opakowania produktów elektronicznych wymagaj? pianki.

      Meble

      D?ugi pobyt w domu sprawia równie?, ?e ludzie maj? coraz wy?sze wymagania co do jako?ci ?rodowiska ?ycia. To dlatego wiele bran? próbuje zmiany polityki dzia?ania.  Opakowania mebli równie? wykonane s? z pianki.


      recykler styropianu


      Jedzenie na wynos

      Ze wzgl?du na ?cis?? kontrol? przep?ywu ludzi wiele restauracji musi zosta? zamkni?tych, wi?c dla tych, którzy nie potrafi? gotowa?, najlepszym wyborem podczas epidemii staje si? jedzenie na wynos. Pojemniki na ?ywno?? s? w wi?kszo?ci wykonane z pianki.

      W okresie covid-19 gwa?towny wzrost zapotrzebowania na produkty styropianowe, stwarza pole do dzia?ania dla rozdrabniacza do styropianu. Utylizacja styropianu  jest przy tym ekologiczna. Znana jest szkodliwo?? bezpo?redniego wyrzucania piany, z uwagi na d?ugotrwa?y proces naturalnej degradacji i mo?liwo?? zanieczyszczeń zbiorników wodnych.


      Rozdrabniacz do styropianu GREENMAX jest w 100% przyjazny dla ?rodowiska, zag?szcza piank? o niskiej g?sto?ci za pomoc? zaawansowanej nauki i technologii, a ciep?o topi j? w wlewki o du?ej g?sto?ci.


      Utylizacja styropianu


      Rozdrabniacz do styropianu GREENMAX mo?e obs?ugiwa? ró?ne rodzaje materia?ów piankowych, w tym opakowania produktów elektronicznych, opakowania mebli i wspomniane powy?ej pojemniki na ?ywno??. Jego obs?uga jest prosta i wyposa?ona jest w w pe?ni zautomatyzowany system kruszenia i topienia. Nie wymaga ci?g?ej obserwacji.


      Jest to niew?tpliwie wysokiej jako?ci maszyna, któr? mo?na wykorzysta? do recyklingu w okresie COVID-19.


      INFORMACJA

      最新租人平台