<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Rozwi?zanie do Utylizacja styropianu firmy GreenMax

      Recykling jest najwa?niejszym ?rodkiem unieszkodliwiania ?rodowiska. Utylizacja styropianu mo?e nie tylko chroni? ?rodowisko i oszcz?dza? energi?, ale tak?e przynosi dobre korzy?ci ekonomiczne.

      Wi?kszo?? styropianu jest do jednorazowego u?ytku. Miliony ton bia?ych ?mieci s? wyrzucane i umieszczane w naturze. Nie mog? one ani gni?, ani przekszta?ca? si?, ani wyja?nia? i znika? same. Spowoduje to powa?ne zanieczyszczenie ?rodowiska. Jest to równie? odpad cennych zasobów nieodnawialnych.Sposób skutecznego przetwarza odpady styropianowe przyci?gn?? powszechn? uwag? naukowców z ró?nych krajów.
      Aby dobrze wywi?za? si? z gospodarki odpadami i ochrony ?rodowiska, w ostatnich latach polski rz?d poczyni? równie? wiele wysi?ków w zakresie utylizacja styropianu, czego charakterystyczn? cech? jest obecna klasyfikacja ?mieci oraz polityka integracji dwóch sieci. du?e znaczenie dla recyklingu tworzyw sztucznych.


      Niedawne badanie przeprowadzone przez organizacj? European Plastic Recycling (PRE) pokazuje, ?e do 2025 roku opakowania z tworzyw sztucznych mog? osi?gn?? wska?nik recyklingu 65%.Unilever North America zainwestowa? 15 milionów dolarów w fundusz Leadership Fund organizacji ?Closed Loop Partners”. Szacuje si?, ?e do 2025 r. rocznie b?dzie podlega? recyklingowi oko?o 60 000 ton amerykańskich odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.Taurang przewiduje, ?e w 2025 r.
      8 mln ton plastiku b?dzie mo?na sortowa? z odpadów domowych rocznie, z czego 2 mln ton mo?na podda? recyklingowi w Ten sam poziom — zregenerowany do materia?ów porównywalnych z materia?ami pierwotnymi BASF przetwarza odpady z tworzyw sztucznych w nowe tworzywa sztuczne poprzez recykling chemiczny, w tym samochodów, urz?dzeń elektrycznych, opakowań ogólnych i opakowań do ?ywno?ci.


      Spo?ród wszystkich odpadowych tworzyw sztucznych, które mo?na podda? recyklingowi, najbardziej dotyczy efektywnego recyklingu pianki polistyrenowej.Ze wzgl?du na dobr? wodoodporno??, izolacj?, nisk? absorpcj? wilgoci i odpowiedni? odporno?? na wstrz?sy, mo?na z niej wytwarza? ró?ne formy opakowań. w?a?nie ze wzgl?du na jej szeroki zakres zastosowań, co roku na ca?ym ?wiecie produkuje si? setki milionów ton bia?ej pianki.?Niew?a?ciwe zasoby”, jak przekszta?ci? piank? odpadow? w surowce nadaj?ce si? do recyklingu, jest to powszechny problem wszystkich, a s? specjalne sprz?t do recyklingu odpadów piankowych do przetwarzania, na przyk?ad rozdrabniacz do styropianu GreenMax.
      Pianka polistyrenowa nie jest akceptowana przez wiele firm zajmuj?cych si? recyklingiem w ró?nych krajach ze wzgl?du na jej du?e rozmiary, niewielk? wag? i wysokie koszty transportu. Jako firma recyklingowa, która jest spó?k? notowan? na gie?dzie, INTCO Recycling samodzielnie opracowa?a maszyn? do t?oczenia pianki na zimno i na gor?co z serii GREENMAX, która lepiej rozwi?zuje zagadnienie Utylizacja styropianu, umo?liwiaj?c recykling na du?? skal?


      INFORMACJA

      最新租人平台