<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Utylizacja styropianu EPS w rolnictwie we W?oszech to temat do rozwa?ań

      Utylizacja styropianu EPS w rolnictwie we W?oszech to temat do rozwa?ań. Jak wszyscy wiemy, rolnictwo w?oskie ma wysok? pozycj? w Europie. Rozwini?te ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa s? g?ówn? cech? w?oskiego przemys?u rolnego.


      GREENMAX


      W?ród ogólnej liczby przedsi?biorstw rolnych we W?oszech, w kraju s? 3 miliony gospodarstw, ale wi?kszo?? z nich to ma?e i ?rednie gospodarstwa. Gospodarstwa du?e  stanowi? zaledwie 1% ogólnej liczby gospodarstw, zajmuj?c 40% ziemi, a ?rednie stanowi? 23%.


      Odwiedzili?my wi?kszo?? ma?ych i ?rednich gospodarstw we W?oszech i stwierdzili?my, ?e w uprawie nasion ro?lin u?ywa si? du?ej ilo?ci polistyrenu, ale utylizacja styropianu nie jest w dobrej sytuacji. G?ównym powodem wyboru tego materia?u jest to, ?e styropian ma dobre w?a?ciwo?ci termoizolacyjne. Nasiona ro?lin s? wysiewane w styropianowej skrzynce, poniewa? dzi?ki odpowiedniej ochronie przed temperatur? i wilgoci? mo?e szybko rosn??.

      Kiedy nasiona  ro?lin, takich jak pomidory,  wykie?kuj? w skrzynce styropianowej, s? nast?pnie przesadzane   , a styropian zakończy? swoj? misj?. Utylizacja styropianu staje si? prawdziwym problemem dla rolnictwa.


      prasa do styropianu


      W?ochy zu?ywaj? co roku 162 000 ton EPS. Brak jest dok?adnych danych na temat udzia?u polistyrenu stosowanego w produkcji wysiewaczy rolniczych. Jednak niektórzy ludzie zacz?li bada?, dok?d trafi? te zu?yte styropianowe pud?a. We W?oszech s? 3 miliony gospodarstw.

      Dlatego wa?ne jest, aby aktywnie poszukiwa? metod recyklingu styropianowych pude?ek. Sam polistyren  jest trudny w recyklingu ze wzgl?du na jego du?e rozmiary i trudno?ci w transporcie. Utylizacji styropianu jest tym trudniejsza, gdy w opakowaniach znajduj? si? du?e zanieczyszczenia. To sprawia, ?e wi?kszo?? rolników jest bardzo sceptyczna.


      Coraz wi?cej osób zdaje sobie spraw? z problemu recyklingu styropianowych skrzynek rolniczych. Wielu producentów od dziesi?ciu lat próbuje ró?nych rozwi?zań recyklingowych, takich jak maszyna-  prasa do styropianu.Obecnie istniej?ca na rynku technologia  polega na umyciu i sprasowaniu oraz peletowaniu. Wreszcie cz?stki polistyrenu mo?na ponownie zastosowa? w przemy?le produkcyjnym XPS, aby zrealizowa? zrównowa?one ponowne wykorzystanie polistyrenu .


      utylizacja styropianu


      Po?udniowe W?ochy, podobnie jak Bari na Sycylii, jako g?ówna prowincja rolnicza, ju? maj? producentów zajmuj?cych si? recyklingiem pude?ek z polistyrenu na du?? skal?. Wspó?pracowali z Greenmax i wykorzystywali maszyn? tak? jak prasa do styropianu i lini? myj?c? firmy Greenmax do ci?g?ego recyklingu polistyrenowych pude?ek rolniczych, które produkowali ka?dego roku. Aktywnie wype?niaj? swoje obowi?zki zwi?zane z recyklingiem.


      Mam nadziej?, ?e coraz wi?cej rolników mo?e aktywnie apelowa? o  wyrzucanie pude?ek z polistyrenowych tac po wysiewie, ale wysy?anie ich do odpowiednich zak?adów  w celu recyklingu.O ile polistyren niesie ze sob? wygod? w ?yciu, to nie powinno by? dla nas obci??eniem, aby utylizacja styropianu by?a czym? wyj?tkowym i nowym. Aktywnie wype?niaj obowi?zek recyklingu i realizuj gospodark? o obiegu zamkni?tym.


      INFORMACJA

      最新租人平台