<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. We?my za przyk?ad rozdrabniacz do styropianu: co recykling pianki wnosi do polskiego przemys?u ramowego?

      Ramka na zdj?cia – dekoracyjny element ka?dego domu

      Jako wspólny przedmiot, ramka na zdj?cia jest cz?sto u?ywana do dekorowania ?rodowiska domowego ludzi. Zwykle jest zawieszany na ?cianie, aby ca?y dom by? cieplejszy i pi?kniejszy. Dla ludzi w wielu krajach jest to produkt trwa?y. Na przyk?ad w Chinach ramka na zdj?cia mo?e by? pozostawiona na ?cianie przez dziesi?ciolecia i nie b?dzie wymieniana.


      odbiór odpadów styropianowych


      Jednak w Stanach Zjednoczonych ramki do zdj?? s? cz?sto zmieniane zale?nie od okazji, aby podkre?li? panuj?cy lub nadchodz?cy czas w roku.


      Surowiec ramy: gdzie jest si?a cz?stek plastiku nad drewnem?


      Wiele ram w sklepach wydaje si? by? wyprodukowanych z drewna,  jednak prawda cz?sto bywa inna. W rzeczywisto?ci du?a cz??? ramek jest wykonana z drobin plastiku i sta?o si? to trendem. Poniewa? cz?stki plastiku maj? znaczn? przewag? nad drewnem.

      Przede wszystkim mo?e przyczyni? si? do ograniczenia wycinki drzew, co sprzyja ochronie ekologicznej. Po drugie, cz?steczki plastiku nie s? tak wilgotne , dzi?ki czemu s? trwalsze. Wreszcie, popularno?? ramek do zdj?? z cz?stek plastiku wspomaga recykling styropianu.


      Recykling styropianu


      Tak jak ludzie nie mog? sobie wyobrazi?, ?e cz?stki plastiku mo?na przerobi? na ramy, w powszechnym my?leniu wielu ludzi uwa?a, ?e pianki nie mo?na podda? recyklingowi w inny sposób ni? sk?adowanie na wysypisku i spalanie. Dzisiejsza  nauka i technologia sprawi?y, ?e powsta? zag?szczacz piany, który mo?e ca?kowicie przetwarza? odpady piankowe i pomaga? w produkcji surowców do granulowania.

      Zag?szczacz pianki zapewnia przemys?owi ramowemu wi?cej surowca


      Zag?szczacz pianki jest rodzajem maszyny do recyklingu pianki opartej na technologii topnienia, która bardzo ró?ni si? od tradycyjnych metod recyklingu. Jest to ?rodek o zerowej emisji i zerowym zanieczyszczeniu do zag?szczania odpadów piankowych w zwarte wlewki, nast?pnie przechodz? one szereg procesów granulacji, aby sta? si? cz?stkami tworzywa sztucznego, a nast?pnie zostan? wykorzystane do wykonania ram.

      Dla przemys?u ramowego zastosowanie zag?szczacza pianki jest niew?tpliwie procesem korzystnym dla obu stron. Mo?e przetwarza? piank? w ekologiczny sposób i dostarcza? surowce dla w?asnej dzia?alno?ci. Z jednej strony zdoby? dobr? opini? zielonego rozwoju dla przedsi?biorstw, z drugiej strony promowa? równie? produkcj? ram. Mo?na przewidywa?, ?e zag?szczacz piankowy przyczyni si? do dalszego rozwoju przemys?u  w przysz?o?ci.


      rozdrabniacz do styropianu      Obecnie INTCO Recycling, znana firma recyklingowa, z powodzeniem po??czy?a zag?szczacz pianki i produkcj? ram w ?ańcuch przemys?owy. Jako przedstawiciel maszyn do recyklingu pianki, GREENMAX, ich marka maszyn, zosta?a sprzedana do wielu krajów i zosta?a wysoko oceniona. Od sprzeda?y maszyn, kupowania pianki pochodz?cej z recyklingu, granulowania i obramowywania — ca?y ?ańcuch bran?y recyklingu ??czy INTCO.


      INFORMACJA

      最新租人平台