<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Zag?szczacz piany promuje rozwijaj?cy si? rynek pianek w Polsce

      Rynek pianki polistyrenowej w Polsce wci?? si? rozwija


      Wed?ug nowego raportu z badań rynkowych opublikowanego przez MarketsandMarkets, wielko?? globalnego rynku pianki polistyrenowej wzro?nie do 32,2 mld USD do 2026 r. z 26,4 mld USD w 2021 r., przy CAGR na poziomie 4,1% w okresie 2021-2026. Zakazy   nie zwolni?y rynku styropianu, a raport wykaza? jedynie ogromny potencja? jaki niesie za sob? ta bran?a. Wzmacnia to równie? znaczenie maszyn do recyklingu GREENMAX.


      Brykieciarki do styropianu


      100% recykling pianki z zag?szczaczem piany


      W Polsce ilo?? piany odzyskanej w 2019 roku wynosi 136,8 mln funtów, co jest do?? niskim wynikiem w porównaniu z ilo?ci? piany odpadowej wytworzonej w ci?gu jednego roku. Ze wzgl?du na ten niski wska?nik, podstawowym celem zag?szczacza piany jest recykling, regeneracja i utylizacja styropianu. Opiera si? na koncepcji ?wlewków piankowych”, pianka odpadowa jest prasowana w technologii hot-melt. Niektórzy mog? si? zastanawia?, czy wlewki nie zamieniaj? lu?nych odpadów w odpady kompaktowe w porównaniu z piank??


      kompaktor do Styropianu
      W rzeczywisto?ci tak nie jest. Wszyscy, którzy znaj? rynek, wiedz?, ?e wlewki piankowe s? surowcem do wytwarzania przemia?u. Wraz z rosn?cym zapotrzebowaniem na przemia? tworzyw sztucznych, wlewki piankowe s? równie? materia?em, którego brakuje.


      GREENMAX :Zarówno sprzedawca, jak i u?ytkownik końcowy


      Je?li chodzi o zag?szczacze pianki, GREENMAX Recycling to firma, której nie mo?na zignorowa?. Jako znany ekspert ds. recyklingu na rynku, GREENMAX jest bardziej atrakcyjny ze wzgl?du na swój s?ynny system recyklingu ni? jego wyposa?enie. Recykler styropianu to podstawowy klient naszej firmy, ale nie tylko.


      Recykling styropianu


      Ze wzgl?du na zapotrzebowanie na instalacje do granulacji w swojej fabryce w Malezji, GREENMAX skupuje bloki piany na ca?ym ?wiecie i wykorzystuje je do produkcji granulatu piankowego. Uwa?a si?, ?e wraz z uruchomieniem maszyny do recyklingu pianki GREENMAX w niedalekiej przysz?o?ci rynek pianek b?dzie si? dalej rozwija? w pozytywnym kole.


      INFORMACJA

      最新租人平台