<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Brykieciarka do styropianu jest przeznaczona do recyklingu pianki, której nie mo?na umie?ci? w niebieskim pojemniku na ?mieci

      Dzi? przemys? recyklingu poczyni? ogromne post?py w Stanach Zjednoczonych, gdzie wsz?dzie mo?na zobaczy? niebieskie kosze na ?mieci z przeznaczeniem recyklingu.  Jednak do tych koszy nie mo?na wrzuca? EPSu. Istniej? dwa powody tego zjawiska. Po pierwsze, wiele osób nie w pe?ni rozumie fakt, ?e pianka nadaje si? w 100% do recyklingu. Po drugie, nie ma odpowiedniego miejsca do recyklingu tego surowca. Brykieciarka do styropianu pomog?aby rozwi?za? skutecznie ten problem.

      Brykieciarka do styropianu to maszyna do recyklingu, która wykorzystuje now? technologi? topienia. Jej szerokie zastosowanie mo?e pomóc w rozwi?zaniu problemu recyklingu styropianu, którego nie mo?na wrzuci? do niebieskiego kosza. Aby podda? recyklingowi piank?, musisz samodzielnie zabra? j? do centrum miasta, zap?aci? za samochód i samodzielnie roz?adowa?. Oznacza to, ?e oprócz ch?ci potrzebujesz znacznie wi?cej. Brykieciarka do styropianu to daje mo?liwo?? niezawodnego recyklingu, oszcz?dno?ci, ochrony ?rodowiska i mo?liwo?ci zysku.

      Go TRG, jedna z najwi?kszych firm recyklingowych na ?wiecie, ma do?wiadczenie w zakresie recyklingu styropianu. GO TRG gromadzi samych tylko opakowań piankowych oko?o 6000 do 7500 kg miesi?cznie. Pocz?tkowo  by?y one bezpo?rednio wyrzucane, co wi?za?o si? z wysokimi kosztami. Zdali  sobie jednak spraw?, ?e nale?y wprowadzi? zmiany. Po dok?adnych analizach, ze wzgl?du na unikaln? konstrukcj? i ca?o?ciowe rozwi?zanie zastosowane przy odkupie wlewków pianki, zdecydowali si? na wspó?prac? z firm? GREENMAX i zakupili brykieciarki do styropianu M-C100.

      S? przepisy, rzeczy na które nie mamy wp?ywu. Jednak mamy wp?yw na ?rodowisko i swoje wybory.
      Brykieciarka do styropianu mo?e da? pocz?tek nowym mo?liwo?ciom i biznesom, ale tak?e b?dzie wyrazem nies?abn?cego entuzjazmu do recyklingu.


      INFORMACJA

      最新租人平台