<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. FAQ

      1. Kim jest GreenMax i jaki ma zwi?zek z recyklingiem INTCO?
      GreenMax to marka powsta?a w 2010 roku. Koncentruje si? na badaniach i rozwoju kompaktora do EPS oraz innych maszyn do recyklingu w sektorze tworzyw sztucznych.
      INTCO Recycling to grupa specjalizuj?ca si? w recyklingu polistyrenu.
      Dokonujemy  pe?nego cyklu w recyklingu pianki polistyrenowej.
      Produkujemy i sprzedajemy zag?szczarki GreenMax.
      Kupujemy skompaktowany styropian z ca?ego ?wiata, z którego produkujemy ramki.

      2. Jakie korzy?ci p?yn? ze skompaktowania styropianu?
      - Oszcz?dno?ci w kosztach utylizacji
      - Oszcz?dno?ci w kosztach logistyki
      - Skrócenie czasu gospodarowania odpadami
      - Oszcz?dno?ci na kosztach personelu
      - Wi?kszy zwrot z surowców wtórnych
      - Wi?ksze bezpieczeństwo i lepsze warunki pracy
      - Wi?cej wolnej przestrzeni magazynowej
      - Ochrona ?rodowiska
      - Uznanie spo?eczne z utworzeniem ?zielonej” firmy

      3. Jakie rodzaje piany mog? kompresowa? za pomoc? zag?szczarek GreenMax?
      Tabela materia?ów jest dost?pna na stronie.

      4. Sk?d mam wiedzie?, który model maszyny do recyklingu  jest dla mnie odpowiedni?
      GreenMax oferuje bezp?atne us?ugi doradcze.
      Typ odpowiedniej dla Ciebie maszyny zale?y od ró?nych czynników:
      - Jaki materia? ma zosta? poddany recyklingowi
      - Ilo?? odpadów na dzień
      - Waga lub obj?to??
      Zg?o? t? informacj? zespo?owi ekspertów GreenMax, którzy pomog? ci wybra?.

      5. Jaka jest ró?nica mi?dzy kompaktorem a kompaktorem z funkcj? odwadniania?
      Kompaktor z odwodnieniem:
      - Prasa ?rubowa, obróbka na zimno
      - Wspó?czynnik kompresji 50: 1
      - G?sto?? 200-400 kg na metr sze?cienny
      Równie? materia?, który mo?na le (skrzynie na ryby)
      Zu?ywa ma?o energii elektrycznej
      Kompaktor:
      Obróbka cieplna, 3-stopniowa kontrola temperatury
      Wspó?czynnik kompresji 90: 1
      600–800 kg na metr sze?cienny


      6. Jaka jest ró?nica mi?dzy kompaktorem Apolo i Zeus?
      Producent EPS, mo?e by? równie? producentem polietylenu.
      Na ?yczenie klienta, GreenMax zaprojektuje zaawansowany kompaktor, aby rozwi?za? ten problem. Dzi?ki technologii ??czenia powierzchni, tworzy zewn?trzn? ?pow?ok?”, zamyka dobrze spienione materia?y polietylenowe w ?rodku, zapobiega ponownemu p?cznieniu. Wspó?czynnik kompresji to 50: 1.

      7.Czy maszyna GreenMax mo?e posiada? system automatycznego ci?cia?
      Oczywi?cie!
      GreenMax oferuje kompletne rozwi?zanie dla tych, którzy chc? mie? w pe?ni automatyczn? maszyn? do oszcz?dzania si?y roboczej. Dost?pn dla modeli Apolo i Marsa.

      8. Komu sprzedam odzyskany polistyren, co mam zrobi? po skompaktowaniu?
      Zag?szczony polistyren mo?na ponownie wykorzysta? do wytworzenia ró?nych produktów z tworzyw sztucznych, np. Ramy PS, p?yty izolacyjne itp.
      INTCO Recycling gwarantuje zakup sprasowanego polistyrenu w celu stworzenia nowych ram.

      9. Czy wyst?puje problem z emisj? CO2?
      Analiza formalna potwierdzi?a brak szkodliwo?ci.
      Zagwarantuj bezpieczeństwo swojemu miejscu pracy.
      System sterowania umo?liwia dostosowanie 3 faz ogrzewania w zale?no?ci od potrzeb. Gwarantujemy, ?e zag?szczony materia? pozostaje w doskona?ym stanie, nie niszcz?c jego struktury molekularnej.

      10. Jakie jest idealne miejsce do zainstalowania maszyny GreenMax?
      Maszyny GreenMax mog? by? instalowane zarówno wewn?trz, jak i na zewn?trz, je?li s? chronione przed warunkami atmosferycznymi.      INTCO
      RECYKLING

      最新租人平台