<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Jak efektywnie realizowa? recykling styropianu w ma?ych przedsi?biorstwach?

      Styropian to jeden z najl?ejszych materia?ów, stosowanych w przemy?le opakowaniowym.  Ze wzgl?du na swoje w?a?ciwo?ci izolacyjne materia? ten jest równie? szeroko stosowany w przemy?le spo?ywczym, poniewa? pomaga d?u?ej utrzyma? ciep?o lub zimno potraw. Niestety odpady te sprawiaj? trudno?? w transporcie i sk?adowaniu, cz?sto nios?c ze sob? ogromne koszty. Najlepszym rozwi?zaniem by?by recykling styropianu realizowany na miejscu.


      Recykling styropianu


      Chocia? materia? styropianowy jest u?ywany w wielu ga??ziach przemys?u, trudno go zutylizowa?. Zag?szczarka do styropianu GREENMAX mo?e pomóc dobrze zagospodarowa? odpady pianki. Przedsi?biorstwa poszukuj? dzisiaj rozwi?zań maszynowych na efektywny recykling styropianu, obni?aj?c przy tym wszelkie mo?liwe koszty. Bloki materia?u s? gotowe do ponownej sprzeda?y, dzi?ki czemu mo?emy generowa? dodatkowy zysk.

      W?tpliwo?ci mo?e czasem dostarcza? relatywnie niewielka ilo?? odpadów. Pytanie brzmi, czy w okolicy mo?na znale?? centrum recyklingu, które bezp?atnie odbierze odpady styropianu?

      Niestety nawet je?li znajdziemy firm?, która dokona recyklingu, cz?sto koszty transportu i tak musimy ponie?? sami. Ze wzgl?du na niewielk? wag? i du?? obj?to?? koszt b?dzie wysoki. Jest to równie? powód, dla którego wiele odpadów styropianowych jest wyrzucanych.

      A jak skutecznie utylizowa? odpady styropianu dla ma?ych przedsi?biorstw?


      Utylizacja styropianu


      Je?li jeste? ma?ym sklepem lub firm? logistyczn?, miesi?czna ilo?? odpadów jest ma?a, sugerujemy u?ycie ma?ej maszyny. Zag?szczarka do styropianu GREENMAX APOLO C100 ma wydajno?? 100 kg na godzin? i mo?e zmniejszy? obj?to?? piany w stosunku 50: 1.


      Ten model ma ?redni? wydajno?ci, odpowiedni? dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw do obróbki odpadów styropianowych. Szacowany czas zwrotu inwestycji to w tym przypadku oko?o 2 lata.


      Recykling odpadów styropianu


      Nie ma w?tpliwo?ci, ?e recykling styropianu mo?e przynie?? zyski przedsi?biorstwom, zarówno du?ym, jak i ma?ym. Dlatego konieczne s? inwestycje w maszyny do recyklingu. GREENMAX to najlepsza inwestycja!


      INFORMACJA

      最新租人平台