<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Jak rozwi?za? problem wy??cznika automatycznego- kompaktor do styropianu

      Wraz z rozwojem nauki i technologii oraz ci?g?ej poprawy ?wiadomo?ci ekologicznej ludzi, kompaktor do styropianu sta? si? niezb?dnym urz?dzeniem wykorzystywanym w  recyklingu pianki.

      Jako drobna maszyna wykorzystuj?ca technologi? zag?szczania, kompaktor do styropianu ma doskona?y system obwodów. We?my na przyk?ad maszyn? GREENMAX, przedstawiciela bran?y maszyn do recyklingu, której wyposa?enie nie tylko ma doskona?e akcesoria, ale tak?e zapewnia pe?ne rozwi?zywanie problemów. W tym artykule rozwa?ymy wy??cznik automatyczny (wy??cznik ochronny silnika) jako przyk?ad pokazuj?cy, jak post?powa? w przypadku jego usterek.      Mo?liwe sytuacje
      W przypadku awarii wy??cznika automatycznego kompaktora do styropianu wyst?puj? zwykle cztery nast?puj?ce przypadki:
      1. Silnik urz?dzenia nie dzia?a.
      2. Interfejs ekranu dotykowego urz?dzenia pokazuje ?Przeci??enie silnika X”. (X mo?e by? dowolnym silnikiem urz?dzenia)
      3. Nie mo?na wcisn?? czarnego przycisku wy??cznika.
      4. Cz?ste wy??czanie si? urz?dzenia.      Przyczyny b??dów i rozwi?zania
      1. Rzeczywisty pr?d nie odpowiada pr?dowi znamionowemu silnika.
      2. Konstrukcja mechaniczna wy??cznika jest uszkodzona.
      3. G?ówny styk wy??cznika jest spalony lub uszkodzony.
      Je?li powy?sze trzy przyczyny powoduj? usterk? wy??cznika, ogólna metoda nie jest w stanie go rozwi?za?.  Mo?emy wybra? tylko wymian? wy??cznika, aby kompaktor do styropianu dzia?a? poprawnie.

      4. Przeci??enie silnika sprz?tu. Oznacza to, ?e obci??enie silnika przekracza jego wydajno??.
      5. Brakuj?ce elementy wy??cznika.
      Je?li  powy?sze dwa czynniki powoduj? uszkodzenia wy??cznika, mo?na sprawdzi? napi?cie wej?ciowe i wyj?ciowe oraz czy silnik nie jest uszkodzony lub zablokowany.
      Ogólnie rzecz bior?c, je?li naprawisz i wyczy?cisz silnik, mo?esz rozwi?za? problem.

      Ze wzgl?du na rosn?ce zapotrzebowanie na recykling pianki wiele przedsi?biorstw zajmuje si? projektowaniem i sprzeda?? maszyn do recyklingu. Jednak wielu brakuje analiz b??dów i rozwi?zań, takich jak w  GREENMAX. Co wi?cej, bez wzgl?du na to, w jakim kraju mieszkasz, decyduj?c si? na wspó?prac? z GREENMAX masz pewno??, ?e gdy maszyna ulegnie awarii, pomo?emy. Czy taka oferta nie jest warta uwagi? Kompaktor do styropianu naszej marki to doskona?y wybór.


      INFORMACJA

      最新租人平台