<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Kompaktor do styropianu APOLO-C100 | piankowych styropianu

      Kompaktor styropianu APOLO C100 oferuje inteligentne i przydatne narz?dzie dla podmiotów zajmuj?cych si? recyklingiem,przetwarzaniem odpadów styropianowych. Kompaktor EPS Apolo C100 mo?e kompaktowa? wszystkie rodzaje materia?ów, takie jak EPS, PSP, XPS,AIRPOP. Zag?szczony materia? jest ?atwy do przechowywania i transportu.Zaprojektowany do recyklingu materia?ów takich jak styropor, styropian i styropianowe tacki i kubki do ?ywno?ci.

      zag?szcza odpady styropianowe w proporcji 50:1. Prasowanie styropianu za pomoc? oferowanych kompaktorów EPS redukuje koszty i przestrzeń zajmowan? przez odpady styropianowe. Kompaktor EPS s? bardzo proste w obs?udze, bezpieczne, mog? by? obs?ugiwane przez jedn? osob?. Dodatkowo, po przez prasowanie zu?ytego styropianu i powtórne jego wykorzystanie, dbamy o ?rodowisko naturalne.

      Cechy urz?dzeń do recyklingu styropianu.
      Dzi?ki ci?g?emu wdra?aniu nowych technologii, recykling i wydajno?? produkcji styropianu zasadniczo uleg?y poprawie. Kompaktor  to oszcz?dno?? miejsca, ?atwo?? transportu gotowych produktów i oszcz?dno?? pracy.

      Zasada dzia?ania kompaktora do  styropianu:
      Dwuwa?owa kruszarka jest stosowana w maszynie do topienia GREENMAX, która mo?e skutecznie rozbija? odpadowy styropian na mniejsze kawa?ki. ?limak obraca si? z du?? pr?dko?ci?, aby transportowa? rozdrobnion? frakcj? do leja topi?cego. Materia? jest podgrzewany przez urz?dzenie topi?ce, a nast?pnie formowany w g?ste wlewki/zlepy.


      Specjalna konfiguracja: kompaktor styropianowy GREENMAX to niestandardowe rozzwi?zanie. W przypadku producentów z du?? ilo?ci? odpadów styropianu mo?emy dodatkowo wstawi? silos, aby zwi?kszy? moce produkcyjne i usprawni? ca?y proces recyklingu styropianu.  Ponadto stale optymalizujemy automatyczny ekran wy?wietlacza, aby obs?uga naszej maszyny by?a ?atwiejsza i bardziej wydajna. Mo?emy równie? skonfigurowa? przeno?niki ta?mowe i automatyczne urz?dzenia tn?ce, aby obni?y? koszty pracy.

      DANE TECHNICZNE
      Wydajno??: 100 kg / h
      Wspó?czynnik kompresji: 50: 1
      G?sto?? spr??ona: 200-400 kg / m3

      Ca?kowite zu?ycie energii: 10,25 kW

      Kompaktor do styropianu GREENMAX to nowo zaprojektowany pó?automatyczny system recyklingu styropianu. Odpowiednie materia?y to EPS, XPS, EPP, pianka PE i tacki PSP.


      ZALETY:

      Technologia kompresji ?limaka wytwarza gotowy produkt w postaci bloków w stosunku 50: 1;
      Technologia kompresji mechanicznej jest bezpieczna, bez szkodliwych oparów, umo?liwia  ni?sze zu?ycie energii;
      System sterowania Siemens sprawia, ?e obs?uga jest ?atwa i prosta;
      Komponenty znanych marek, takie jak SIEMENS, PHOENIX itp ;
      Standardy CE / UL / CSA;
      Uwagi: Mo?emy zaprojektowa? kompaktor GreenMax TM na zamówienie Klienta wed?ug
      specjalnych wymagań.

      最新租人平台