<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Maszyna do recyklingu styropianu GREENMAX rozwi?zuje problem wysokich kosztów sk?adowania

      Klient z Polski, któremu pomaga?a firma INTCO Recycling zmaga? si? z wysokimi kosztami wywozu i sk?adowania odpadów. Maszyna do recyklingu styropianu mog?aby rozwi?za? ten problem.
      Wed?ug tego klienta w codziennej eksploatacji powstaje coraz wi?cej odpadów styropianowych. ?adna firma nie jest sk?onna do bezp?atnej zbiórki tych odpadów, mimo ?e nadaj? si? one do recyklingu. Ostatecznie klient wyda? 900 euro na pozbycie si? styropianu ze ?mietnika.

      Po tym incydencie stwierdzi?, ?e kupuj?c maszyn? do recyklingu, mo?na nie tylko zaoszcz?dzi? na kosztach utylizacji ?mieci, ale tak?e czerpa? zyski z recyklingu. Mimo w?tpliwo?ci zwi?zanych z kosztem zakupu, postanowi? j? zamówi?.

      Generalnie cena utylizacji 100 cm3 styropianu ze ?mietnika to w Polsce oko?o 60 €, podczas gdy tanie urz?dzenie do recyklingu styropianu to tylko oko?o 30000 €. Maszyna do recyklingu styropianu wydaje si? s?usznym rozwi?zaniem. W mi?dzyczasie mo?esz równie? czerpa? zyski z przetworzonych wlewków styropianu, które mo?na sprzeda? za oko?o 0,2 € za funt.

      Cz?stym problemem przy odbiorze odpadów jest logistyka i wysokie koszty. Maszyna do recyklingu styropianu GREENMAX oferowana przez INTCO Recycling mo?e by? przewo?ona na samochodzie ci??arowym, na którym kierowcy  mog? realizowa? recykling styropianu. Po umieszczeniu lu?nych odpadów w maszynie do recyklingu, materia? zostanie zag?szczony, co oszcz?dza koszty transportu i miejsce do przechowywania. Podsumowuj?c, je?li jeste? osob? wymagaj?c? konieczny jest zakup maszyny do recyklingu styropianu.


      INFORMACJA

      最新租人平台