<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. mo?liwo?? ponownego wykorzystania opakowań i zaoszcz?dzenia zasobów ropy naftowej

      Wraz z rozwojem ery Internetu zakupy online sta?y si? nieodzown? cz??ci? ?ycia ka?dego cz?owieka. Rozwój zakupów online zmieni? obecn? sytuacj? wielu bran? i nap?dza? rozwój wielu wschodz?cych bran?, takich jak bran?a logistyczna. Silna sie? logistyczna umo?liwia naszym ekspresowym dostawom szybkie dotarcie z jednego końca kraju na drugi, co zapewnia nam wygod?. Niestety poziom zanieczyszczenia styropianem ro?nie równie szybko. Recykling styropianu jest nieunikniony, a GREENMAX koncentruje si? na badaniach i rozwoju oraz innowacjach w zakresie zag?szczania pianki.


      rozdrabniacz do styropianu


      Ze wzgl?du na nisk? cen?, pianka znajduje szerokie zastosowanie w opakowaniach produktów. W Stanach Zjednoczonych wi?kszo?? takich odpadów piankowych jest bezpo?rednio sk?adowanych na wysypiskach. Niestety ma to ogromny wp?yw na ?rodowisko, w tym równie? zanieczyszczenia wód.

      Nieprawid?owe gospodarowanie  przyniesie odwrotne skutki, a nawet przyspieszy zanieczyszczenie ?rodowiska. W rzeczywisto?ci to ?bia?e zanieczyszczenie” poddane odpowiednim procesom, staje si? cennym surowcem. Dlatego recykling styropianu jest ogromne wa?ny.  Odpowiednie gospodarowanie ma wp?yw na wiele dziedzin ?ycia.


      GREENMAX


      Recykling styropianu to sprawa z korzy?ci? dla kraju i ludzi. GREENMAX od ponad dziesi?ciu lat zajmuje si? projektowaniem i innowacjami zag?szczaczy pianki i wniós? ogromny wk?ad w rozwój pianki. Rozdrabniacz do styropianu GREENMAX stosuje zaawansowany proces  odzyskiwania pianki, który mo?e skutecznie przekszta?ca? odpady pianki w cz?stki plastiku, tworz?c zamkni?t? p?tl? odzyskiwania, regeneracji i utylizacji pianki.

      Dzi?, gdy maszyny GREENMAX s? sprzedawane na ca?ym ?wiecie, ta reprezentatywna firma  mo?e co roku podda? recyklingowi i ponownie wykorzysta? oko?o 100000 ton odnawialnych tworzyw sztucznych, co jest równoznaczne z redukcj? 300000 ton emisji dwutlenku w?gla, oszcz?dzaj?c 450000 ton zasobów ropy naftowej. Przemys? ramowy INTCO Recycling, spó?ki macierzystej GREENMAX, produkuje rocznie oko?o 1,2 miliona skrzynek PS imituj?cych drewniane, metalowe i kamienne ramy, co odpowiada redukcji oko?o 2 milionów drzew rocznie.


      Rozdrabniacz do styropianu


      Maszyny GREENMAX w tym tak?e rozdrabniacz do styropianu, maj? szerokie zastosowanie. Dzi?ki nim mo?liwe jest osi?ganie celu recyklingu odpadów piankowych. Ponadto zag?szczacz pianki mo?e zaspokoi? potrzeby ró?nych klientów. Jego najwi?ksz? zalet? jest to, ?e mo?na go dostosowa?, przyjazny dla ?rodowiska i wolny od zanieczyszczeń, zgodnie z krajow? polityk? ochrony ?rodowiska, a klienci mog? z niego swobodnie korzysta?.


      INFORMACJA

      最新租人平台