<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Ponowne wykorzystanie, lepsze od zakazu- kompaktor do przetwarzania styropianu wprowadza recykling pianki w now? er?

      Ka?dego dnia na wysypiskach ?mieci w USA zakopuje si? oko?o 1369 ton styropianu. W rzeczywisto?ci pianka, materia? nieulegaj?cy biodegradacji, zajmuje wi?cej miejsca ni? inne odpady, których udzia? to 25 do 30 procent powierzchni sk?adowisk na ca?ym ?wiecie. Ze wzgl?du na negatywny wp?yw na ?rodowisko i presj?, wiele stanów w USA wprowadzi?o zakaz komercyjnego wykorzystania pianki, w tym Kalifornia, Waszyngton, Maryland i tak dalej.  W tak trudnej sytuacji, rozwi?zaniem móg?by by? kompaktor do przetwarzania styropianu.

      Jednak czy zakaz u?ycia EPS jest naprawd? konieczny? Co powinno by? jego substytutem. Mimo inwestycji a? 6 miliardów dolarów, produkcja materia?ów zast?pczych nadal zajmuje pewien czas, a w porównaniu z tani? piank? koszt nowych materia?ów b?dzie tylko wy?szy. Dlatego zakaz to bardzo radykalne dzia?anie.  W tym przypadku wiele osób zastanawia si?, dlaczego nie podda? recyklingowi pianki?

      W ci?gu ostatnich dziesi?ciu lat przemys? recyklingu pianki w Stanach Zjednoczonych nie uleg? stagnacji. W 2010 roku poddano recyklingowi 71,3 miliona funtów pianki, a do 2019 roku liczba ta wzros?a do 137,8 miliona funtów. W tym wzro?cie wa?n? rol? odgrywa kompaktor do przetwarzania styropianu. Maszyna  oparta na technologii topienia, mo?e wydajnie przetwarza? styropian i przekszta?ci? go w  bloki , które stanowi? 1/90 pierwotnej obj?to?ci. Dzi?ki idei recyklingu wyrzucona pianka zostanie ponownie wprowadzona na rynek, tworz?c zielony system recyklingu, który z powodzeniem pomóg? Living Space rozwi?za? problem odpadów styropianowych.

      Wraz z ci?g?? popraw? ?wiadomo?ci w zakresie recyklingu, coraz wi?cej firm zaczyna stosowa? kompaktor do  styropianu. Living Space, najwi?kszy producent mebli, jest zaanga?owany w recykling EPS z pomoc? tej maszyny. Spo?ród wielu maszyn dost?pnych na rynku, wybrali kompaktor do styropianu  GREENMAX M-C300. GREENMAX, to gwarancja ekologicznego recyklingu na najwy?szym poziomie.

      Kompaktor do przetwarzania styropianu GREENMAX w firmie Living Space skutecznie poradzi? sobie z odpadami EPS, uzyskuj?c bloki, które GREENMAX odkupi po cenie wy?szej ni? rynkowa. Ostatecznie stan? si? drobnymi produktami, takimi jak ramki do zdj??, listwy przypod?ogowe, listwy dekoracyjne itp.

      Nadszed? rok 2021 z prób? wkroczenia w now? er? recyklingu styropianu. Sam zakaz u?ywania, nie rozwi??e wszystkich problemów, a nawet stworzy nowe, takie jak rosn?ce koszty. Dlatego w przysz?o?ci recykling b?dzie najlepsz? metod?, a GREENMAX b?dzie Ci towarzyszy? na tej drodze.      INFORMACJA

      最新租人平台