<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Pude?ka do pakowania owoców z polistyrenu mog? by? poddane recyklingowi przez brykieciarki do styropianu GREENMAX i ponownie u?yte

      Niedawno w sieci odby?o si? g?osowanie na ?co jest bardziej popularne, truskawka czy wi?nia”.  Poniewa? ?wie?e owoce ?atwo ulegaj? uszkodzeniom i szybko si? psuj? , styropianowe pude?ko sta?o si? najlepszym materia?em opakowaniowym. Z jednej strony mo?e zapobiec rozbiciu si? owoców, z drugiej strony mo?na doda? worki z lodem, aby zachowa? ?wie?o?? owoców i zapobiec ich gniciu.

      Szacuje si?, ?e rocznie na rynek trafia 120 000 ton opakowań z polistyrenu, z czego du?a cz??? pochodzi z pude?ek na owoce.. Zwykle, ??ycie” takiego opakowania jest bardzo krótkie, po u?yciu trafia na wysypisko. Istnieje rozwi?zanie,  które pozwoli?oby na recykling i dbanie o ?rodowisko. Oznacza to zastosowanie brykieciarki do styropianu GREENMAX.

      Od momentu powstania, GREENMAX zastosowa? wiedz? specjalistyczn? w zakresie obiektów i  innowacyjnych technologii w bran?y recyklingu, a teraz sta? si? jednym z najwa?niejszych czynników wp?ywaj?cych na bran?? recyklingu. Pude?ko po owocach to rodzaj surowca, który trafia do ?mietnika. Brakuje mu w?a?ciwej metody recyklingu, takiej jak brykieciarki do styropianu zaprojektowanej przez GREENMAX.

      Pude?ka po owocach bywaj? problematyczne dla niektórych recyklerów z powodu du?ego zawilgocenia. Dla brykieciarki do styropianu to ?aden problem. Jako maszyna do recyklingu z technologi? t?oczenia na zimno, mo?e prasowa? polistyrenowe pude?ka na owoce w bloki bez niekorzystnego wp?ywu wilgoci.

      Zosta?o to potwierdzone we wspó?pracy GREENMAX z wieloma handlarzami ryb. Za?o?ona w 2016 roku firma BluGlacier jest profesjonaln? firm? zajmuj?c? si? owocami morza. Spotkali si? z GREENMAX na Boston Seafood Show i nauczyli si? rozwi?zań w zakresie recyklingu.. Osi?gn?li zadowalaj?ce wyniki, a wilgo? w skrzynce na ryby nie wp?ywa na ich efektywny recykling.

      W rzeczywisto?ci recykling powinien zaczyna? si? ju? w  ?wiadomym ?yciu ludzi. Pude?ko na owoce ze styropianu mo?e by? po prostu odpadem, ale je?li ka?dy chce podda? recyklingowi swoje pude?ko na owoce za pomoc? brykieciarki do styropianu, odsetek recyklingu by?by znacznie wy?szy, a ?rodowisko bardziej zadbane.


      INFORMACJA

      最新租人平台