<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Jak przetwarza? foli? plastikow? PP / PE

      Zastosowania folii z tworzywa sztucznego

      Folia z tworzywa sztucznego jest szeroko stosowana w naszym codziennym ?yciu, np. Folia konserwuj?ca, folia rolnicza z tworzywa sztucznego, opakowanie ?ywno?ci, opakowanie leku. Przynosz? nam wielk? wygod? i s? u?ywane ka?dego dnia.

      recyklingowi foli? PP / PE

      Dlaczego powinni?my poddawa? recyklingowi foli? PP / PE?
      Folia PP / PE produkowana jest w du?ych ilo?ciach ka?dego dnia. Rozk?ad folii trwa kilkaset lat . Spalanie jej nie tylko zanieczy?ci powietrze, ale b?dzie równie? marnowaniem zasobów.
      Folia PP / PE nadaje si? do recyklingu, dlatego najlepszym sposobem post?powania z odpadami jest ich przetwarzanie i ponowne u?ycie. Tylko w ten sposób mo?emy chroni? ?rodowisko i oszcz?dza? zasoby.
      Problemy w recyklingu odpadów folii PP / PE

      Wi?kszo?? odpadów folii PP / PE jest zbyt brudna, aby podda? je bezpo?redniemu recyklingowi, w szczególno?ci folia stosowana w rolnictwie.

      Przed recyklingiem, odpadow? foli? nale?y najpierw umy?. Nie mo?emy jednak poczeka?, a? po prostu wyschnie, poniewa? wymaga?oby to du?o

      czasu oraz przestrzeni dla magazynowania p?atka foliowego.

      PP-PE-film
      W jaki sposób Greenmax POSEIDON mo?e rozwi?za? Twój problem
      Seria Greenmax Poseidon jest przeznaczona do odwadniania – suszenia p?atka foliowego. Kompaktor  wykorzystuje technologi? tarcia i prasowania dla wytworzenia wysokiej temperatury bez dodatkowych grza?ek.  Poseidon mo?e równie? odwadnia? pojemniki, w tym butelki PET, puszki aluminiowe, kartony po napojach, kubki jogurtowe. Seria ta zosta?a wprowadzona do u?ytku w wielu krajach i regionach.

      Wybór serii Greenmax Poseidon sprawia, ?e recykling folii PP / PE jest znacznie ?atwiejszy!

      MATERIA?Y

      最新租人平台