<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Recykling styropianu jako program powraca do Rady

      Recyklingu styropianu jako program prowadzony przez Aberdeenshire Council zosta? tymczasowo zawieszony z powodu pandemii Covid-19, zaraz po rocznym procesie przeprowadzonym przez Styropack. Dobra wiadomo?? jest taka, ?e program recyklingu zostanie wznowiony w poniedzia?ek 25 stycznia 2021 roku.

      Projekt recyklingu polistyrenu w Aberdeenshire Council osi?gn?? dobre wyniki, dlatego te? zostanie ponownie uruchomiony. Dopuszczone materia?y do recyklingu musz? by? czyste, w tym ró?nego rodzaju opakowania z pianki polistyrenowej, zu?yte pude?ka po posi?ku i orzeszkach ziemnych z polistyrenu nie s? akceptowane.

      ?Cieszymy si?, ?e mo?emy wznowi? projekt pilota?owy, co przyniesie korzy?ci naszym badaniom. Ponadto zawsze szukamy mo?liwo?ci recyklingu nowych materia?ów i kierowania odpadów ze sk?adowisk. Recykling styropianu jest pozytywnym krokiem w kierunku poprawy naszego wska?nika recyklingu w radzie Aberdeenshire”- powiedzia? Ros Baxter, zarz?dzaj?cy odpadami w Aberdeenshire Council.

      P?ynny rozwój coraz wi?kszej liczby projektów, w tym recykling styropianu korzysta równie? z rozwoju bran?y urz?dzeń do recyklingu. GREENMAX projektuje i produkuje profesjonale maszyny, takie jak prasa do styropianu, które pomagaj? rozwi?za? problemy zwi?zane z przechowywaniem i transportem odpadów piankowych. GREENMAX odkupuje gotowe ju? bloki, wykorzystuj?c je do produkcji nowych produktów piankowych.

      Jako specjalista w zakresie recyklingu polistyrenu, GREENMAX zawsze wspiera? rozwój regionalnych projektów. GREENMAX oferuje kompleksowe rozwi?zania w zakresie recyklingu polistyrenu, nasza prasa do styropianu posiada gwarancj? jako?ci.  Zawsze jeste?my gotowi rozwi?za? wszelkie problemy naszych klientów, aby recykling styropianu by? ?atwiejszy i bardziej op?acalny.


      INFORMACJA

      最新租人平台