<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Rozdrabniacz do styropianu pomo?e rozwi?za? problem, którym jest za?miecanie

      Wi?kszo?? z nas nie zastanawia si? nad dalszym losem odpadów, które wyrzucamy. Oczywi?cie nie wszystko mo?na podda? recyklingowi, ale maszyna do recyklingu mo?e je po prostu usun??. To nie b?dzie kosztowa? zbyt wiele, prawda? GREENMAX poda Ci odpowied?. Zak?ad recyklingu na Florydzie potrafi przerobi? 4000 ton odpadów. Przerabiaj?  torby, plandeki, liny, a nawet ?wi?teczne lampki, co kosztuje oko?o 100 000 USD, ale niestety nie jest to odosobniony przypadek.


      GREEENMAX

      Oko?o 25% materia?u z recyklingu jest ostatecznie przenoszone do strumienia odpadów. Dzieje si? tak, poniewa? wi?kszo?? produktów z numerami i strza?kami mo?e nie podlega? recyklingowi w lokalnych zak?adach, a nawet wcale. Konsumenci nadal cz?sto wyrzucaj? produkty, które maj? nadziej?, ?e mog? zosta? poddane recyklingowi, do pojemników na surowce wtórne. Kiedy za?o?ymy, ?e wyrzucanie surowców wtórnych do kosza jest równoznaczne z recyklingiem, ten ?cykl ?yczeń” zwykle zbiega si? z postaw? ?niewidzialnego, niejasnego”. Niestety, materia?y pochodz?ce z recyklingu mog? powa?nie zablokowa? dzia?anie zak?adów recyklingu, co prowadzi do negatywnych skutków ekonomicznych i ?rodowiskowych, a ostatecznie do ograniczenia materia?ów pochodz?cych z recyklingu.


      Na szcz??cie, poniewa? odpadu nie mo?na podda? recyklingowi w jednym strumieniu, nie oznacza to, ?e musi on zosta? na wysypisku. Alternatywny sprz?t do utylizacji i recyklingu zapewnia tanie lub bezp?atne stacje recyklingu materia?ów trudnych do recyklingu. Brykieciarka do styropianu to najlepsza odpowied?!


      Brykieciarka do styropianu

      Jednym z trudnych materia?ów, które niektóre urz?dzenia akceptuj? poza recyklingiem jednostrumieniowym, jest pianka polistyrenowa (EPS), powszechnie nazywana piank? polistyrenow?. Pianka EPS jest lekka i ma nisk? g?sto?? i jest zwykle stosowana do izolacji ?ywno?ci lub ochrony przewo?onych towarów.

      EPS to po prostu pianka z tworzywa sztucznego wype?niona powietrzem, ale jako?? skutkuje wyj?tkowo niskimi wska?nikami odzysku. Na przyk?ad 53-stopowa naczepa pe?na EPS wa?y mniej ni? jedn? ton?, wi?c koszt transportu jej do zak?adu recyklingu jest wy?szy ni? warto?? towaru.

      Jednak EPS ma wysok? zdolno?? do recyklingu i jest bardzo poszukiwany. Jego warto?? to ok. 350 USD/ton?. Mo?na go skutecznie podda? recyklingowi i ponownie wykorzysta?. Brykieciarka do styropianu GREENMAX jest dobrym pomocnikiem. Mo?e bezpiecznie usuwa? powietrze z materia?u i skompresowa? je do rozs?dnych rozmiarów.


      Brykieciarka do styropianu GREENMAX

      Jedn? z zalet EPS jest to, ?e jest bardzo lekki. Jest to bardzo przydatne do obni?enia kosztów transportu produktów w opakowaniach EPS, ale w przypadku firm recyklingowych transport du?ych ilo?ci lekkich materia?ów nie jest wydajny. Rozwi?zaniem jest zwi?kszenie g?sto?ci EPS, zasadniczo zmiana procesu rozpr??ania i wyeliminowanie powietrza, które sprawia, ?e EPS jest tak lekki. Mo?na to zrobi? na kilka sposobów.

      Recyklingowana pianka EPS mo?e znale?? nowe ?ycie dzi?ki recyklerom, którzy maj? mo?liwo?? jej utylizacji. Recykler styropianu, który akceptuje EPS, najpierw oddziela go od innych materia?ów. Polistyren mo?na poda? do zag?szczarki do styropianu, poci?? na ma?e kawa?ki, a nast?pnie przepu?ci? przez urz?dzenie, które ?ciska EPS do niewielkiej cz??ci jego pierwotnego rozmiaru, tworz?c w ten sposób g?st? mas? sprasowanego materia?u. Piank? mo?na równie? podgrzewa?, a? zostanie  stopiona w g?st? past?,  wyt?oczona i uformowana w blok za pomoc? urz?dzeni.

      Na koniec g?sty spieniony polistyren jest wysy?any i sprzedawany producentom. Zag?szczony EPS mo?e by? wysy?any do krajów takich jak Malezja lub wysy?any do jednego z niewielu amerykańskich producentów, którzy u?ywaj? polistyrenu do wytwarzania produktów z recyklingu.


      Rozdrabniacz do styropianu


      Stamt?d mo?na przekszta?ci? g?sty EPS. Mo?na go zmieli?, stopi?, wyci?gn?? w cienkie paski, nast?pnie pokroi? na drobne cz?stki, a na koniec wykorzysta? do wykonania ramek do zdj?? i wieszaków na ubrania. EPS z recyklingu jest czasami równie? wykorzystywany w budownictwie, produkcji kompozytowych materia?ów budowlanych i architektonicznych listew dekoracyjnych.

      Obecnie ponad 90% materia?ów EPS trafia do strumienia odpadów. Te niepor?czne produkty zajmuj? oko?o 25% powierzchni sk?adowiska, a ich degradacja mo?e zaj?? setki lat. Rozdrabniacz do styropianu to maszyna, która poradzi sobie z EPS, zmniejszaj?c obj?to?? o 50-90 razy.


      Ten skondensowany materia? EPS b?dzie dalej przetwarzany, a nast?pnie wykorzystywany do produkcji innych wyrobów z tworzyw sztucznych. Oprócz znacznego zmniejszenia powierzchni sk?adowiska, recykling jednej tony materia?u EPS mo?e równie? zaoszcz?dzi? 600 galonów oleju. GREENMAX odpowie na wszystkie pytania i w?tpliwo?ci. Zaufaj najlepszym!


      INFORMACJA

      最新租人平台