<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Sprzedawcy ryb w Danii stosuj? kompaktor EPS do obs?ugi pojemników na ryby z pianki EPS

      Jako kraj z wybrze?ami z trzech stron, Dania ma d?ug? tradycj? rybo?ówstwa i akwakultury, zajmuj?c pi?te miejsce na ?wiecie pod wzgl?dem eksportu ryb i produktów rybnych. Oko?o 20000 Duńczyków jest zatrudnionych w rybo?ówstwie i bran?ach pokrewnych. Gdy przemys? rybny w Danii rozkwita, rybacy stopniowo dostrzegaj? problem z utylizacj? opakowań, a niektórzy rozwa?ni handlarze  rozpocz?li recykling styropianu. W takim przypadku kompaktor EPS by?by trafnym i m?drym zakupem.      Pojemniki na ryby z pianki EPS s? niezb?dnym materia?em opakowaniowym podczas transportu ryb. Zasadniczo pojemniki na ryby nie b?d? ponownie u?ywane, poniewa? koszt jest wy?szy ni? ich wyrzucenie. W przesz?o?ci rybacy zwykle traktowali je jak ?mieci, po wykorzystaniu trafia?y na wysypiska lub do spalarni. Jednak dzisiaj, najbardziej odpowiedni jest recykling. Kompaktor EPS to maszyna, która z ?atwo?ci? poradzi sobie z opakowaniami po rybach.      Ogólnie rzecz bior?c, g?ówn? funkcj? maszyny do recyklingu pianki EPS jest zmniejszenie obj?to?ci. Wspó?czynnik kompresji w zag?szczarce na gor?co jest nieco wi?kszy ni? w przypadku prasowania na zimno, który mo?e osi?gn?? 1:90. Jednak w przypadku pojemników na ryby z EPS, w których zawarto?? wody jest wysoka, bardziej odpowiedni jest kompaktor EPS.      Komapktor EPS GREENMAX  oferowany przez INTCO Recycling to maszyna przystosowana do odwadniania skrzynek na ryby. W dnie zbiornika ?rubowego zaprojektowano specjalne otwory drena?owe, które odprowadzaj? wod?, co pomaga uformowa? bloki, a tak?e zmniejsza zawarto?? wilgoci. Jednocze?nie kompaktor EPS sk?ada si? ze standardowych cz??ci ze stali nierdzewnej, wykorzystywanych w budowie statków, szczególnie do materia?ów o du?ej zawarto?ci wody. Ponadto niektóre podzespo?y zag?szczarki GREENMAX  s? wykonane przez wysokiej klasy producenta, takiego jak Siemens, dzi?ki czemu jako?? jest gwarantowana. Je?li jeste? zainteresowany, mo?esz zostawi? wiadomo?? na naszej stronie internetowej!      INFORMACJA

      最新租人平台