<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Zamień odpadow? piank? w ramki- prasa do styropianu to magia recyklingu

      Je?li skupiasz si? na wystawach zwi?zanych z ochron? ?rodowiska, mo?esz zobaczy? pi?kne ramki w Koszu INTCO, które cz?sto odwiedzaj? ró?ne wystawy Na pierwszy rzut oka ramy wydaj? si? by? wykonane z drewna Prasa polistyrenowa GREENMAX znajduje si? pomi?dzy wyrzucon? piank? a pi?kn? ram?
      GREENMAX jest zarejestrowanym znakiem towarowym recyklingu firmy Intco Prasa polistyrenowa jest jedn? z maszyn reprezentuj?cych GREENMAX Zaawansowany system topienia do recyklingu pianek Po w?o?eniu pianki do zbiornika mo?na j? zmia?d?y? i podgrza? Nast?pnie olbrzymie pianki staj? si? bardzo skompresowanymi i warto?ciowymi materia?ami      Oczyszczanie pianki przez zag?szczacz pianki jest pierwszym krokiem w pe?nym rozwi?zaniu recyklingu oferowanym przez GREENMAX dla klientów kupuj?cych recyklery Po odzyskaniu materia?ów przez klientów firma GREENMAX odkupi gotowe kawa?ki za wi?ksz? cen? ni? cena rynkowa, aby wytworzy? cz?steczki z tworzywa sztucznego, które stan? si? surowcami dla linii produkcyjnej ram INTCO Ten proces jest ostatnim etapem cyklicznego cyklu gospodarczego      Program odzyskiwania zosta? zidentyfikowany przez GREENMAX we wspó?pracy z krajow? firm? zajmuj?c? si? magazynami i logistyk? KPL Prasa styropianowa GREENMAX pomaga zmniejszy? ilo?? odpadów poprzez recykling, a gotowe ceg?y zosta?y pomy?lnie sprzedane firmom INTCO RECYCLING      INFORMACJA

      最新租人平台