<tt id="dty0u"><tbody id="dty0u"></tbody></tt>

     <u id="dty0u"><button id="dty0u"></button></u>

     1. Zrównowa?ony sposób recyklingu pianki odpadowej przez w?adze lokalne

      Styropian to k?opotliwy surowiec, który wed?ug ró?nych ?róde? zajmuje a? 30% powierzchni sk?adowisk na ?wiecie. Lokalne w?adze w niektórych regionach próbowa?y zmniejszy? ten wska?nik. Wed?ug Taylora Crinklawa, dyrektora robót publicznych Woodstonians, 350 metrów kwadratowych piany odprowadzono ze sk?adowiska w pierwszym roku projektu recyklingu pianki.  Rozdrabniacz do styropianu wydaje si? by? doskona?ym sposobem na radzenie sobie z recyklingiem. GREENMAX ma na ten temat wiele do powiedzenia.

      akcja-recyklingu-styropianu

      Roczny projekt pilota?owy uruchomiony w 2020 roku zlokalizowany jest w EnviroDepot. Odpadowa pianka mo?e zosta? pozostawiona w pojemniku do recyklingu EnviroDepot, podczas gdy Second Wind, firma z siedzib? w St. Thomas, jest wyposa?ona w mobilny rozdrabniacz do styropianu do zag?szczania na miejscu, co mo?e zmniejszy? zarówno koszty transportu, jak i sk?adowania o 49 razy i sprawi?, ?e recykling b?dzie ?atwiejszy. W tym projekcie recyklingu, wi?kszo?? elementów poddawanych recyklingowi stanowi?y opakowania mebli i produktów elektronicznych, a odzyskana pianka by?aby ostatecznie transportowana do producenta ?rodków ochrony ?rodowiska.

      GREENMAX-rozdrabniacz-do-styropianu

      Tak naprawd? w trakcie projektu realizowanego przez rz?d najwa?niejsz? kwesti? by?o jaki rozdrabniacz do styropianu wybra?. Najwa?niejsze czynniki to wydajno??, ?atwo?? w codziennej obs?udze, cena i wytrzyma?o??. Ogólnie rzecz bior?c, ilo?? pianki odpadowej do utylizacji co tydzień jest sta?a, awaria maszyny w trakcie u?ytkowania z pewno?ci? opó?ni post?p przetwarzania i spowoduje straty finansowe.

      skompaktowane-bloki-eps-z-opakowan


      Rozdrabniacz do styropianu GREENMAX oferowany przez INTCO Recycling jest odpowiednim pomocnikiem dla lokalnych samorz?dów. Na podstawie opinii klientów INTCO, maszyny pracuj? bez zarzutów wiele lat od zakupu, daj?c zadowolenie i finansowe efekty. Ponadto wszystkie maszyny GREENMAX mo?na przewozi? na ci??arówkach. Je?li masz wi?cej potrzeb, zaufaj INTCO Recycling, zostaw wiadomo?? na naszej stronie!
      INFORMACJA

      最新租人平台